• კურსი შეასწავლის სტუდენტებს MICROSOFT EXCEL - პროგრამასთან მუშაობის ფუნდამენტურ საფუძვლებს. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე, რომლის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება ეფექტურად იმუშაოს დიდი მოცულობის მონაცემებთან, ჩაატაროს ანალიზი, მოახდინოს მონაცემთა იმპორტი, დაცვა, ინფორმაციის თვალსაჩინო წარმოდგენა.
 • კურსი უზრუნველყოფს კომპიუტერული პროგრამული პროდუქტების - MS ACCESS, MS PROJECT და SPSS –ის შესწავლას. კურსი დაეხმარება სტუდენტს მიიღოს აღნიშნულ პროგრამულ პროდუქტებთან მუშაობის გამოცდილება, რის შედეგად შესძლებს მათ სწრაფად და მოქნილად გამოყენებას სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს ამოცანების გადაჭრისას. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, რაც საჭიროა შემდგომში ნებისმიერი დონის საოფისე პროგრამების მომავალში ათვისებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებისათვის.
 • კურსი შეასწავლის სტუდენტებს MICROSOFT EXCEL - პროგრამასთან მუშაობის ფუნდამენტურ საფუძვლებს. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე, რომლის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება ეფექტურად იმუშაოს დიდი მოცულობის მონაცემებთან, ჩაატაროს ანალიზი, მოახდინოს მონაცემთა იმპორტი, დაცვა, ინფორმაციის თვალსაჩინო წარმოდგენა.

 • Goal of the course is to get accustomed students with computer technology, to get experience of use of the Microsoft excel 2010 application to complete various tasks of report preparation, data analysis. Course is focusing on practical results and covers the following topics:
  ·Interface of the program
  ·Data entering & formatting
  ·Cell reference system
  ·Data analysis
  ·Building Diagrams, tables, lists, pivot tables
  ·Data validation
  ·Protection of sheet and workbook 
  ·Protection of sheet and workbook 
  Recording & editing macros
 • Informational Technologies 4


 • კურსი უზრუნველყოფს პროგრამული პროდუქტი MICROSOFT EXCEL-ის შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:  პროგრამის ინტერფეისის ელემენტები;  მონაცემთა შეტანა და ფორმატირება;  სამისამართო სისტემა;  ფორმულები და ფუნქციები;  მონაცემთა ანალიზი;  დიაგრამები, ცხრილები, დინამიური ცხრილები;  მონაცემთა კონტროლი;  მაკროსი, სამუშაო წიგნისა და გვერდის დაცვა.
 • კურსი შეასწავლის სტუდენტებს MICROSOFT EXCEL - პროგრამასთან მუშაობის ფუნდამენტურ საფუძვლებს. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე, რომლის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება ეფექტურად იმუშაოს დიდი მოცულობის მონაცემებთან, ჩაატაროს ანალიზი, მოახდინოს მონაცემთა იმპორტი, დაცვა, ინფორმაციის თვალსაჩინო წარმოდგენა.
 • კურსი უზრუნველყოფს კომპიუტერული პროგრამული პროდუქტების - MS ACCESS, MS PROJECT და SPSS –ის შესწავლას. კურსი დაეხმარება სტუდენტს მიიღოს აღნიშნულ პროგრამულ პროდუქტებთან მუშაობის გამოცდილება, რის შედეგად შესძლებს მათ სწრაფად და მოქნილად გამოყენებას სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს ამოცანების გადაჭრისას. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, რაც საჭიროა შემდგომში ნებისმიერი დონის საოფისე პროგრამების მომავალში ათვისებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებისათვის.
 • მენეჯერული აღრიცხვის შესავალი ასწავლის სტუდენტებს მენეჯერებისთვის სტრატეგიული და საოპერაციო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინფორმაციის გაანალიზებასა და გამოყენების მექანიზმებს. კურსის ზოგადი მიზანია ასწავლოს თუ როგორ ხდება დაგეგმვა, ხარჯების გაანალიზება, ფასების წარმოქმნა, ბიზნესის მუშაობის შემდგომი მიმართულებების განსაზღვრა, თანამშრომლების ანაზღაურებისა და წახალისების სისტემების შექმნა და ა.შ.
 • კურსი წარმოაჩენს მარკეტინგს, როგორც მენეჯმენტის
  პროცესს. მისი წარმატებით გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს უკეთესი ბიზნეს
  გადაწყვეტილებების მიღებას, იმის გათვალისწინებით რომ ეცოდინება, თუ როგორ უნდა
  შეაფასოს გარემო, როგორ დაგეგმოს და წარმართოს მარკეტინგული ფუნქციები და
  განსაზღვროს, თუ რა ელემენტებია უფრო მნიშვნელოვანი მომხმარებლისათვის, როცა იღებს
  გადაწყვეტილებას რაიმე საქონლის შეძენასთან დაკავშირებით. 

  საგანი იხილავს ისეთე
  საკითხებს, როგორებიცაა მარკეტინგული ინფორმაციის მართვა, პროდუქტისა და
  მომსახურების კონცეფციების ჩამოყალიბება, მათი შემდგომი მართვა; ასევე
  გადაწყვეტილებები ფასთან, დისტრიბუციასთან და მარკეტინგულ კომუნიკაციასთან
  დაკავშირებით
  . კურსის გავლის დროს განიხილება თუ როგორ უნდა დალაგდეს საბაზრო
  ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები სტრატეგიულ დაგეგმვაში რაც ეხმარება ორგანიზაციას
  კომერციული წარმატების მოპოვებაში.