• ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

  The course provides the fundamentals of information and communication technologies, focusing on practical results and covers the following topics:

  • Information, Measurement Units of Information

  • Computer Architecture

  • MS office

  • Internet Technologies

 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს ტექსტურ რედაქტორთან და ინტერნეტ-ტექნოლოგიებთან მუშაობის საკითხებს. 

   ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები

   კომპიუტერის არქიტექტურა,

   ოპერაციული სისტემა,

   ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,

   საოფისე პროგრამები


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები
 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები.


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები