• საგანი შეასწავლის სტუდენტებს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერი, როგორც მონაცემთა ეფექტური ორგანიზების, ანალიზისა და კომუნიკაციის საშუალება. საგნის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: Email -ის აპლიკაციები, MS OFFICE 2013- ის პროგრამები: MS Word, MS Power Point მაღალ დონეზე.
 • The course is designed to provide advanced level of Microsoft Excel techniques. At the end of this course, student will have mastered the features and functions of the software and be able to quickly and flexibly manipulate data, create data structures.
  The course focuses on practical results and improvement of skills acquired while Preconditions to the Course. The course is in Microsoft Excel 2013.
 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  üკომპიუტერული სისტემის ორგანიზების თავისებურებები
  üძირითადი აპარატურული ნაწილის (სისტემური პლატა, მიკროპროცესორი, მეხსიერება, გაფართოების ადაპტერები) იდენტიფიცირება, დანიშნულება და ძირითადი მახასიათებლები
  üინტერფეისები, მოწყობილობათა ფიზიკური და ლოგიკური დაკავშირების თავისებურებები
  üპორტატული კომპიუტერები
  üკომპიუტერული სისტემის კვების, გაგრილების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის საკითხები
  üგაუმართაობების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრასთან დაკავშირებული საკითხები
 • სასწავლოკურსიმოიცავსშემდეგთემებს:

  • კომპიუტერულისისტემისორგანიზებისთავისებურებები
  • ძირითადიაპარატურულინაწილის (სისტემურიპლატა, მიკროპროცესორი, მეხსიერება, გაფართოებისადაპტერები) იდენტიფიცირება, დანიშნულებადაძირითადიმახასიათებლები
  • ინტერფეისებიმოწყობილობათაფიზიკური დალოგიკურიდაკავშირებისთავისებურებები
  • პორტატულიკომპიუტერები
  • კომპიუტერულისისტემისკვების, გაგრილების დაუსაფრთხოექსპლუატაციისსაკითხები
  • გაუმართაობებისიდენტიფიცირებასადააღმოფხვრასთანდაკავშირებულისაკითხები

 • თანამედროვე გარემო გაჯერებულია ციფრული ტექნოლოგიებით და ამ ტექნოლოგიების ტექნიკური და პროგრამული განვითარება ხდება მზარდი სიჩქარით. კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონზე საოფისე პროგრამების შესწავლას. სტუდენტს სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სწრაფად და მოქნილად შეეძლება სწორედ ამ ტექნოლოგიებთან ინტეგრირება. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ ჩვევების გაუმჯობესებაზე რომელიც საგნის პრერეკვეზიტში გამომუშავდა, საგანში განხილული იქნება MS OFFICE-ის რთული დონე და სხვა ონლაინ აპლიკაციები. ასევე კურსის გავლისას მათ ექნებათ წარმოდგენა კომპიუტერის არქიტექტურაზე, ოპერაციულ სისტემაზე და ელექტრონულ ფოსტის გამოყენებაზე. 

  sagnis kodia kodi