• სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  ü კომპიუტერული სისტემის ორგანიზების თავისებურებები
  ü ძირითადი აპარატურული ნაწილის (სისტემური პლატა, მიკროპროცესორი, მეხსიერება, გაფართოების ადაპტერები) იდენტიფიცირება, დანიშნულება და ძირითადი მახასიათებლები
  ü ინტერფეისები,  მოწყობილობათა ფიზიკური  და ლოგიკური დაკავშირების თავისებურებები
  ü პორტატული კომპიუტერები
  ü კომპიუტერული სისტემის კვების, გაგრილების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის საკითხები
  üგაუმართაობების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრასთან დაკავშირებული საკითხები
 • სასწავლოკურსიმოიცავსშემდეგთემებს:

  • კომპიუტერულისისტემისორგანიზებისთავისებურებები
  • ძირითადიაპარატურულინაწილის (სისტემურიპლატა, მიკროპროცესორი, მეხსიერება, გაფართოებისადაპტერები) იდენტიფიცირება, დანიშნულებადაძირითადიმახასიათებლები
  • ინტერფეისებიმოწყობილობათაფიზიკური დალოგიკურიდაკავშირებისთავისებურებები
  • პორტატულიკომპიუტერები
  • კომპიუტერულისისტემისკვების, გაგრილების დაუსაფრთხოექსპლუატაციისსაკითხები
  • გაუმართაობებისიდენტიფიცირებასადააღმოფხვრასთანდაკავშირებულისაკითხები

 • თანამედროვე გარემო გაჯერებულია ციფრული ტექნოლოგიებით და ამ ტექნოლოგიების ტექნიკური და პროგრამული განვითარება ხდება მზარდი სიჩქარით. კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონზე საოფისე პროგრამების შესწავლას. სტუდენტს სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სწრაფად და მოქნილად შეეძლება სწორედ ამ ტექნოლოგიებთან ინტეგრირება. კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ ჩვევების გაუმჯობესებაზე რომელიც საგნის პრერეკვეზიტში გამომუშავდა, საგანში განხილული იქნება MS OFFICE-ის რთული დონე და სხვა ონლაინ აპლიკაციები. ასევე კურსის გავლისას მათ ექნებათ წარმოდგენა კომპიუტერის არქიტექტურაზე, ოპერაციულ სისტემაზე და ელექტრონულ ფოსტის გამოყენებაზე. 

  sagnis kodia kodi